Školství pro život ve 21. století

Do roku 2030, tato Strategie zajistí:

  1. Místo pro každé pardubické dítě v MŠ a ZŠ
  2. Zvýšení spokojenosti dětí, žáků i rodičů
  3. Podporu dobrého pracovního klima a motivaci zaměstnanců
  4. Prestiž pardubického školství v rámci celé České republiky

Budovaní kapacit a vybavení škol

Pozornost bude věnována pokračování v modernizaci vybavení škol, a to jak pro výuku, tak pro související aktivity. Při úpravě prostředí škol a školských zařízení je třeba zohlednit i klimatické změny, kterým v současnosti čelíme.

Podpora města jako zřizovatele

Metodicky i finančně bude podporováno inovativní vzdělávání, inspirativní školy se stanou centry inovací a přinášení příkladů dobré praxe dalším školám. Budeme usilovat
o dobře fungující model propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby pracovního trhu.

Motivační prostředí a společné vzdělávání

Prostor pro individualizaci výuky postupně vznikne proměnou obsahu a způsobu vzdělávání. Je nezbytné více využívat formativního hodnocení a vést děti k přebírání odpovědnosti za sebevzdělávání.

MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II

MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II

V realizaci
Otevřít MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II
Sportovní park Pardubice

Sportovní park Pardubice

V realizaci
Otevřít Sportovní park Pardubice
Menu